محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX PoE lite

28,900,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX S

59,500,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل L009UiGS-RM

79,500,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل netPower 15FR

98,000,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل PowerBox

41,400,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل PowerBox Pro

70,000,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل RB1100AHx4

199,500,000 ریال
199,000,000 ریال
89,000,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل RB2011UiAS-RM

98,000,000 ریال
106,900,000 ریال
179,500,000 ریال