17,500,000 ریال
17,400,000 ریال
29,400,000 ریال
26,500,000 ریال
+
ناموجود
79,000,000 ریال
49,000,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ac³

69,500,000 ریال
+
ناموجود
142,000,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax lite

39,500,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax²

65,500,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax³

92,000,000 ریال
+
ناموجود

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP lite TC

14,800,000 ریال