محصولات میکروتیک

CRS125-24G-1S-2HnD-IN

12,840,000 تومان
26,800,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل CCR1009-7G-1C-PC

32,700,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل CCR1036-12G-4S

68,700,000 تومان
77,700,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل CCR1072-1G-8S+

167,700,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل CCR2004-16G-2S+

29,900,000 تومان
38,900,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل CCR2116-12G-4S+

63,600,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل CRS328-24P-4S+RM

29,340,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل CRS504-4XQ-OUT

58,400,000 تومان
65,000,000 تومان