1,750,000 تومان
1,740,000 تومان
2,940,000 تومان
2,650,000 تومان
7,900,000 تومان
4,900,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ac³

5,750,000 تومان
14,200,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax lite

3,800,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax²

5,850,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax³

7,880,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP lite TC

1,250,000 تومان