9,295,000 تومان
10,840,000 تومان
19,550,000 تومان
12,935,000 تومان

محصولات میکروتیک

رادیو LTE میکروتیک مدل LHG R

6,546,000 تومان
19,530,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل Chateau LTE18 ax

20,930,000 تومان
14,235,000 تومان