14,200,000 تومان
3,450,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX lite

1,980,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX PoE lite

2,890,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX S

4,950,000 تومان