5,260,000 تومان
7,900,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ac³

5,750,000 تومان
14,200,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax lite

3,200,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax²

5,850,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax³

7,880,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX lite

1,980,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX PoE lite

2,890,000 تومان