6,460,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ac³

5,950,000 تومان
14,235,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax lite

4,130,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax²

6,930,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax³

8,130,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX lite

1,980,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX PoE lite

3,800,000 تومان