65,600,000 ریال
+
ناموجود
79,000,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ac³

69,500,000 ریال
+
ناموجود
142,000,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax lite

39,500,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax²

63,500,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax³

92,000,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX lite

24,800,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX PoE lite

28,900,000 ریال