5,960,000 تومان
4,200,000 تومان
7,900,000 تومان
4,900,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ac³

5,750,000 تومان
14,200,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX lite

1,980,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX PoE lite

2,890,000 تومان