دوربین های IP هایک ویژن

 

DS-2CD1021GOE-I/ECO        ➡️ ➡️ 2190

DS-2CD1023GOE-I                ➡️ ➡️ 2560

DS-2CD1023G0-IUF              ➡️ ➡️ 3620

DS-2CD1123GOE-I                ➡️ ➡️ 3000

DS-2CD1321G0E-I/ECO        ➡️ ➡️ 2600

DS-2CD1323G0E-I                ➡️ ➡️ 2740

DS-2CD1323G0-IUF              ➡️ ➡️ 3680

DS-2CD2023G2-I                  ➡️ ➡️ 4940

DS-2CD2423G0-IW               ➡️ ➡️ 6550

DS-2CD2520F                        ➡️ ➡️ 2200

DS-2CD2T27G2-L                  ➡️ ➡️ 6600

DS-2CD3625G0-IZSUHK         ➡️ ➡️ 15200

DS-2CD2DE4225IW-DE          ➡️ ➡️ 21300

NK42W0H-1T(WD)                  ➡️ ➡️ 23300

DS-2CD1043G0-I                  ➡️ ➡️ 3600

DS-2CD1047G0-L                  ➡️ ➡️ 5100

DS-2CD1143G0-I                  ➡️ ➡️ 3870

DS-2CD1143G0-IUF              ➡️ ➡️ 4420

DS-2CD1347G0-L                  ➡️ ➡️ 4136

DS-2CD1643G0-IZ                ➡️ ➡️ 7250

DS-2CD1743G0-IZ                ➡️ ➡️ 7150

DS-2CD2043G2-I                  ➡️ ➡️ 6220

DS-2CD2047G2-L                  ➡️ ➡️ 7210

DS-2CD2443G0-IW               ➡️ ➡️ 7500

DS-2CD2643G2-IZS                 ➡️ ➡️ 12540

DS-2CD2T43G2-2I                 ➡️ ➡️ 6800

DS-2CD2T43G2-4I                 ➡️ ➡️ 7600

DS-2CD3743G2-IZS                 ➡️ ➡️ 17000

NK44WOH-1T(WD)                  ➡️ ➡️ 27300

DS-2CD2347G2-L                  ➡️ ➡️ 7250

DS-2CD2347G2-I                  ➡️ ➡️ 6350

DS-2CD1653G0-IZ                ➡️ ➡️ 7600

DS-2CD2063G0-I                  ➡️ ➡️ 6360

DS-2CD2663G2-IZS                ➡️ ➡️ 15220

DS-2CD2T63G2-2I                 ➡️ ➡️ 7110

DS-2CD2T63G2-4I                 ➡️ ➡️ 8110

DS-2CD2T66G2-4I                 ➡️ ➡️ 9000

DS-2CD2183G2-I                   ➡️ ➡️ 8750

DS-2CD2183G2-IZS                 ➡️ ➡️ 16290

DS-2CD2T83G2-2I                 ➡️ ➡️ 9570

DS-2CD2T83G2-4I                    ➡️ ➡️ 13000

 

NVR هایک ویژن

 

DS-7104NI-Q1/M                ➡️ ➡️ 3230

DS-7604NI-K1                     ➡️ ➡️ 5450

DS-7608NI-K1                     ➡️ ➡️ 6130

DS-7608NI-K2                     ➡️ ➡️ 7250

DS-7608NI-Q2                     ➡️ ➡️ 6700

DS-7616NI-K1                     ➡️ ➡️ 7850

DS-7616NI-K2                     ➡️ ➡️ 8640

DS-7616NI-Q1                     ➡️ ➡️ 8280

DS-7616NI-K2/16P               ➡️ ➡️ 17790

DS-7732NI-K4                       ➡️ ➡️ 18640

DS-9632NXI-I8/S                 ➡️ ➡️ 81700

DS-8864NI-I8                       ➡️ ➡️ 77160

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید