دوربین های IP داهوا

DH-IPC-HFW5842EP-ZE               ➡️ ➡️ 28198

DH-IPC-HFW5541EP-ZE               ➡️ ➡️ 20192

DH-IPC-HFW5541TP-ASE             ➡️ ➡️ 13371

DH-IPC-HFW5442EP-ZE               ➡️ ➡️ 23105

DH-IPC-HFW3449EP-AS-LED     ➡️ ➡️ 8667

DH-IPC-HFW3441EP-SA             ➡️ ➡️ 7218

DH-IPC-HFW3441EP-AS             ➡️ ➡️ 7540

DH-IPC-HFW2831TP-ZS               ➡️ ➡️ 15112

DH-IPC-HFW2831SP-S                  ➡️ ➡️ 11183

DH-IPC-HFW2531TP-ZS                ➡️ ➡️ 12209

DH-IPC-HFW2531SP-S                ➡️ ➡️ 7051

DH-IPC-HFW2431TP-ZS              ➡️ ➡️ 9994

DH-IPC-HFW2431SP-S                 ➡️ ➡️ 5512

DH-IPC-HFW2231TP-ZS               ➡️ ➡️ 8821

DH-IPC-HFW1831EP                       ➡️ ➡️ 11543

DH-IPC-HFW1431SP                     ➡️ ➡️ 7450

DH-IPC-HFW1431S1P                   ➡️ ➡️ 4267

DH-IPC-HFW1230T1P-ZS              ➡️ ➡️ 6153

DH-IPC-HFW1230SP                     ➡️ ➡️ 3691

IPC-A22EP                                     ➡️ ➡️ 2512

DH-IPC-K100W                             ➡️ ➡️ 2930

DH-IPC-K22P                                 ➡️ ➡️ 3783

DH-IPC-HDBW5842EP-ZE               ➡️ ➡️ 28485

DH-IPC-HDBW5831RP-ZE               ➡️ ➡️ 18596

DH-IPC-HDBW5541EP-ZE               ➡️ ➡️ 21220

DH-IPC-HDBW5442EP-ZE               ➡️ ➡️ 23497

DH-IPC-HDW5541TMP-ASE            ➡️ ➡️ 12682

DH-IPC-HDBW3441RP-ZS              ➡️ ➡️ 12186

DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED    ➡️ ➡️ 8667

DH-IPC-HDBW3441EP-AS             ➡️ ➡️ 7180

DH-IPC-HDBW3441EP-S               ➡️ ➡️ 6278

DH-IPC-HDBW2831RP-ZS               ➡️ ➡️ 15506

DH-IPC-HDBW2531RP-ZS               ➡️ ➡️ 11543

DH-IPC-HDBW2431RP-ZS               ➡️ ➡️ 10840

DH-IPC-HDBW2531EP-S                ➡️ ➡️ 7051

DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED        ➡️ ➡️ 6730

DH-IPC-HDBW2431EP-S                ➡️ ➡️ 5512

DH-IPC-HDBW1431EP                   ➡️ ➡️ 5256

DH-IPC-HDBW2231RP-ZS             ➡️ ➡️ 7957

DH-IPC-HDW1431T1P                   ➡️ ➡️ 4550

DH-IPC-HDW2231TP-AS               ➡️ ➡️ 5173

DH-IPC-HDBW1230EP                  ➡️ ➡️ 3846

DH-IPC-HDW1230T1P                  ➡️ ➡️ 3536

DH-IPC-HDW1239T1P-LED           ➡️ ➡️ 3846

DH-IPC-HFW2439SP-SA-LED        ➡️ ➡️ 6748

DH-IPC-HFW1239S1P-LED            ➡️ ➡️ 3709

DH-IPC-HFW1230S1P                    ➡️ ➡️ 3460

DH-SD5A245GB-HNR                       ➡️ ➡️ 63301

DH-SD5A432XB-HNR                       ➡️ ➡️ 60322

DH-SD5A432GB-HNR                       ➡️ ➡️ 59249

DH-SD5A232XB-HNR                       ➡️ ➡️ 48967

DH-SD59230U-HNI                          ➡️ ➡️ 51040

DH-SD49225XA-HNR                       ➡️ ➡️ 29131

DH-SD29204UE-GN                       ➡️ ➡️ 1449

 

 

NVR  داهوا

 

DH-NVR1B04                    ➡️ ➡️ 2824

DH-NVR1B04-4P               ➡️ ➡️ 4572

DH-NVR104-P                   ➡️ ➡️ 4103

DH-NVR108-P                    ➡️ ➡️ 4782

DH-NVR608-64-4KS2          ➡️ ➡️ 90808

DH-NVR608H-32-XI              ➡️ ➡️ 116180

DH-NVR608-32-4KS2         ➡️ ➡️ 50295

DH-NVR5864-EI                 ➡️ ➡️ 63970

DH-NVR5832-EI                  ➡️ ➡️ 55670

DH-NVR5832-4KS2             ➡️ ➡️ 44787

DH-NVR5432-16P-4KS2E   ➡️ ➡️ 46123

DH-NVR5432-EI                   ➡️ ➡️ 39319

DH-NVR5432-4KS2              ➡️ ➡️ 31337

DH-NVR5232-EI                    ➡️ ➡️ 27559

DH-NVR5232-4KS2               ➡️ ➡️ 67004

DH-NVR5216-16P-4KS2E     ➡️ ➡️ 28774

DH-NVR5216-EI                    ➡️ ➡️ 24507

DH-NVR5216-4KS2               ➡️ ➡️ 20746

DH-NVR4432-4KS2               ➡️ ➡️ 19981

DH-NVR4232-4KS2/L            ➡️ ➡️ 14080

DH-NVR4232-4KS2                ➡️ ➡️ 14339

DH-NVR4216-16P-4KS2/L     ➡️ ➡️ 19317

DH-NVR4216-4KS2/L            ➡️ ➡️ 11302

DH-NVR4116HS-4KS2/L      ➡️ ➡️ 9409

DH-NVR4108HS-8P-4KS2/L   ➡️ ➡️ 15176

DH-NVR4108HS-4KS2          ➡️ ➡️ 6552

DH-NVR4108HS-4KS2/L       ➡️ ➡️ 6996

DH-NVR4104HS-P-4KS2/L    ➡️ ➡️ 8986

DH-NVR4104HS-4KS2/L        ➡️ ➡️ 6104

DH-NVR2108HS-8P-4KS2         ➡️ ➡️ 10900

DH-NVR2104HS-P-4KS2          ➡️ ➡️ 7694

DH-NVR2108HS-4KS2              ➡️ ➡️ 5642

DH-NVR2104HS-4KS2              ➡️ ➡️ 4873

DH-NVR1108HS-8P-S3/H         ➡️ ➡️ 7463

DH-NVR1104HS-P-S3/H            ➡️ ➡️ 5254

DH-PFS3226-24ET-240                 ➡️ ➡️ 19736

DH-PFS3218-16ET-135                 ➡️ ➡️ 15098

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید