آرشیو برچسب های: انتقال تصویر دوربین

برای انتقال تصویر چه رادیویی بخریم ؟!

اول از همه باید در مورد ماهیت انتقال تصویر صحبت بشه، تا کمی به انتخاب آنتن وایرلس مناسب برای این امر کمک بشه! برای انتقال تصویر این مراحل طی میشه! تبدیل پکت های تصویر با MTU به طور مثال 20000 به پکت هایی با MTU  (از پیش تنظیم شده در رایو) 1400 ارسال پکت ها […]