128,000,000 ریال
76,500,000 ریال
79,500,000 ریال
+
ناموجود
129,000,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax lite

39,500,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax²

63,500,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax³

875,000,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX S

59,500,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل PowerBox Pro

70,000,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل RB5009UPr+S+OUT

225,000,000 ریال