محصولات میکروتیک

ATL LTE18 kit

19,530,000 تومان

محصولات میکروتیک

BaseBox 5

5,150,000 تومان

محصولات میکروتیک

BaseBox 6

6,100,000 تومان

محصولات میکروتیک

cAP

2,600,000 تومان

محصولات میکروتیک

cAP ax

9,000,000 تومان

محصولات میکروتیک

cAP lite

1,850,000 تومان

محصولات میکروتیک

CCR1009-7G-1C-1S+

28,800,000 تومان

محصولات میکروتیک

CCR1009-7G-1C-PC

32,700,000 تومان

محصولات میکروتیک

CCR1036-12G-4S

68,700,000 تومان

محصولات میکروتیک

CCR1036-12G-4S-EM

77,700,000 تومان

محصولات میکروتیک

CCR1072-1G-8S+

167,700,000 تومان

محصولات میکروتیک

CCR2004-16G-2S+PC

27,900,000 تومان