محصولات میکروتیک

ATL LTE18 kit

19,530,000 تومان

محصولات میکروتیک

Chateau 5G ax

39,200,000 تومان

محصولات میکروتیک

Chateau LTE18 ax

20,930,000 تومان

محصولات میکروتیک

hAP ac³ LTE6 kit

14,235,000 تومان

محصولات میکروتیک

LDF LTE6 kit

9,295,000 تومان

محصولات میکروتیک

LHG LTE kit

9,845,000 تومان

محصولات میکروتیک

LHG LTE18 kit

18,135,000 تومان

محصولات میکروتیک

LHG LTE6 kit

12,935,000 تومان

محصولات میکروتیک

LHG R

6,546,000 تومان

محصولات میکروتیک

SXT 4G kit

8,950,000 تومان

محصولات میکروتیک

SXT LTE kit

7,970,000 تومان