محصولات میکروتیک

cAP lite

1,850,000 تومان

محصولات میکروتیک

hAP ac³

6,250,000 تومان

محصولات میکروتیک

hAP ac³ LTE6 kit

14,235,000 تومان

محصولات میکروتیک

hAP ax lite

4,130,000 تومان

محصولات میکروتیک

hAP ax²

6,930,000 تومان

محصولات میکروتیک

hAP ax³

9,730,000 تومان

محصولات میکروتیک

hAP lite TC

1,420,000 تومان

محصولات میکروتیک

hEX lite

1,980,000 تومان

محصولات میکروتیک

hEX PoE lite

3,800,000 تومان

محصولات میکروتیک

hEX S

4,500,000 تومان

محصولات میکروتیک

RB2011UiAS-2HnD-IN

6,580,000 تومان

محصولات میکروتیک

RB951G-2HnD

4,650,000 تومان