محصولات میکروتیک

CCR1009-7G-1C-1S+

28,800,000 تومان

محصولات میکروتیک

CCR1009-7G-1C-PC

32,700,000 تومان

محصولات میکروتیک

CCR1036-12G-4S

68,700,000 تومان

محصولات میکروتیک

CCR1036-12G-4S-EM

77,700,000 تومان

محصولات میکروتیک

CCR1072-1G-8S+

167,700,000 تومان

محصولات میکروتیک

CCR2004-16G-2S+PC

27,900,000 تومان

محصولات میکروتیک

CCR2004-1G-12S+2XS

35,700,000 تومان

محصولات میکروتیک

CCR2116-12G-4S+

64,600,000 تومان

محصولات میکروتیک

CRS125-24G-1S-2HnD-IN

13,740,000 تومان

محصولات میکروتیک

CRS328-24P-4S+RM

29,340,000 تومان

محصولات میکروتیک

CRS504-4XQ-OUT

58,400,000 تومان

محصولات میکروتیک

CRS510-8XS-2XQ-IN

65,000,000 تومان