1,850,000 تومان
1,740,000 تومان
2,940,000 تومان
2,650,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ac³

5,950,000 تومان
14,235,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax lite

4,130,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax²

6,930,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax³

8,130,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP lite TC

1,420,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX lite

1,980,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX PoE lite

3,800,000 تومان