محصولات میکروتیک

CRS125-24G-1S-2HnD-IN

11,700,000 تومان
39,800,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل CCR1009-7G-1C-PC

39,900,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل CCR1036-12G-4S

62,200,000 تومان
82,000,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل CCR1072-1G-8S+

167,700,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل CCR2004-16G-2S+

27,800,000 تومان
37,000,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل CCR2116-12G-4S+

69,900,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل CRS328-24P-4S+RM

27,540,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل CRS504-4XQ-OUT

58,400,000 تومان
65,000,000 تومان